Text íntegre del pacte de govern entre CiU i PSC a l'ajuntament de Premià de Mar

PACTE PER A LA CIUTAT DE PREMIÀ DE MAR

DOCUMENT de PACTE entre CIU-PSC a L’AJUNTAMENT de PREMIÀ de MAR 

1.- INTRODUCCIÓ
Després de més de 30 anys de democràcia i de treball ferm i decidit cap a la cohesió i progrés social, ens troben en un moment crític degut a la situació econòmica que estem patint a nivell mundial i local. Una de les conseqüències d’aquesta crisi és l’atur que no deixa d’augmentar i d’afectar als joves i a les persones més vulnerables. El món local viu de primera mà aquesta situació doncs és l’administració més propera al ciutadà i a qui se li demana respostes per resoldre aquestes circumstàncies tan difícils.
Tanmateix, aquesta crisi econòmica comporta una manca de finançament que està afectant i afectarà directament els serveis que s’han de donar als ciutadans, tant aquells als quals per llei els ajuntaments estan obligats a oferir, com aquells altres que, tot i no ser obligatoris, són necessaris pel benestar de la població.
Davant la pitjor crisi econòmica dels darrers anys i davant les enormes dificultats que estem vivint, es requereixen grans acords. És el moment que els representants de la ciutadania cerquem pactes per tirar endavant polítiques que ens permetin millorar la situació actual. És el moment en què som capaços d’assolir grans acords davant els difícils reptes que tenim per endavant i demostrar a la ciutadania que la política i els polítics som capaços de sumar forces per donar respostes a les seves necessitats. CiU i PSC coincidim en les prioritats i els objectius per aquest mandat de Govern i aquest ha de ser el rumb correcte d’aquest nou camí.
En aquest sentit, Convergència i Unió de Premià de Mar (CIU) i el Partit dels Socialistes de Catalunya de Premià de Mar (PSC) manifesten la seva voluntat política d’encarar el canvi que entenem que necessita Premià de Mar i el seu ajuntament amb una nova manera de fer política. Un canvi que s’ha d’afrontar per encarar el present advers i preparar un futur millor. Un canvi que ha dur a terme un “Pacte per a la ciutat de Premià de Mar”, que entenem que ha donar resposta als grans acords de ciutat pels propers anys, amb garanties d’estabilitat, més enllà de les alternances polítiques, que els premianecs decideixin. Així doncs, aquest acord respon a la rotunda voluntat d’ambdues formacions per servir a Premià de Mar i als seus veïns i veïnes i compta amb el consens majoritari per fer front als nous reptes amb la confiança mútua necessària entre els dos grups
municipals per dur-lo a terme.
Els dos grups signants volen manifestar que aquest Pacte per a la ciutat de Premià de Mar neix amb la voluntat de diàleg i entesa amb la resta de grups municipals.
I que ambdues forces polítiques es reserven el dret de mantenir posicions pròpies i el dret a la discrepància en temes de política general que vagin més enllà del present acord.

2. PRIORITATS DEL NOU GOVERN MUNICIPAL
Maneres de fer. El nou Govern Municipal sortit d’aquest Pacte per a la ciutat de Premià de Mar desenvoluparà la seva tasca municipal garantint la participació de la ciutadania, és a dir, cercant la complicitat dels ciutadans i de les ciutadanes en aquests moments difícils doncs, més que mai, cal cercar acords entre tots.
1.- Ampliarem i modernitzarem la tramitació administrativa per internet. Volem donar agilitat i rapidesa en els tràmits i comunicacions amb la ciutadania i les activitats econòmiques que estan creades i es poden crear. Hem de preparar l’administració local pel futur
2.- Crearem la figura del Síndic del poble. Crear al figura d’un element extern a la política activa que conegui la ciutat i el reconegut bagatge en la seva trajectòria civil, que representi la ciutadania de Premià de Mar i faci d’enllaç entre la política, l’administració local i els ciutadans, cercant propostes i respostes viables.
3.- Posarem en marxa la figura del regidor de barri. En aquest moments de moltes necessitats del veïns i veïnes, és més que necessari que els polítics i la política local estiguin més a prop que mai d’ells per conèixer de forma directa les singularitats, les oportunitats i possibilitats de millora a l’espai públic que tenen més a prop seu.
4.- Donarem suport a totes les entitats i potenciarem els processos participatius. En aquests moments, les entitats, en especial les socials, han de rebre una atenció especial per la delicada situació social en la que es troben els ciutadans. Per tant, entre tots i totes hem de sumar esforços per dur a terme una tasca de coordinació i treball solidari per tirar endavant la seva tasca i la de la resta, coordinant les activitats i els recursos a través de processos participatius en els quals tots i totes hi estem implicats.
5.- Crearem el consell de ciutat de Premià de Mar. La participació ciutadana ha de ser un dels principals objectius d’aquest mandat. Per aquest motiu es crearà el Consell de Ciutat, fòrum de debat i participació de la ciutadania.
6.- Desenvoluparem el programa d’agermanament i intercanvis socials, culturals i esportius amb Calasparra i Cehegín.

La gestió que desenvoluparà l’equip de govern es basarà en la transparència, l’austeritat, l’eficàcia i l’eficiència, amb el compromís que no hi haurà increment de despesa per dedicacions. És important que amb menys fem més, que puguem ajustar allà a on calgui per dedicar més recursos a les polítiques de reactivació econòmica i de benestar social, avui més necessàries que mai. Per això, ens comprometem a fer una gestió acurada de les finances públiques locals.
1.- Mantindrem la política de contenció fiscal
2.- Adequarem les taxes i impostos als serveis que reben, i al cost real dels
mateixos garantint uns serveis municipals eficaços i pròxims.
3.- Establirem bonificacions fiscals i ajuts en els termes que sigui possible, i sempre
per recolzar els col·lectius més vulnerables.

Polítiques a desenvolupar
A.- REACTIVACIÓ ECONÒMICA I LLUITA CONTRA L’ATUR
1.- Intensificarem la relació amb el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) per tal de potenciar les polítiques actives d’ocupació en les següents línies:
? Orientació/intermediació per a aturats, especialment, joves.
? Formació ocupacional i contínua
? Suport als emprenedors (amb el suport del TecnoCampus Mataró-Maresme)
? Programes de suport a la reinserció laboral (plans ocupació)
? Treballarem la relació escola-treball-empresa
2.- Potenciarem el comerç local de proximitat a través d’un treball conjunt amb les associacions de comerciants, desenvolupant les següents accions:
? Redactar un nou Pla de Dinamització Comercial
? Crear un nou Portal del Comerç de Premià
? Enfortir les fires com un element de dinamització comercial i d’atracció de visitants
? Construir noves places d’aparcament per facilitar l’accessibilitat dels clients als comerços
3.- Desenvoluparem un programa de turisme urbà, aprofitant el nostre litoral, el patrimoni cultural, la gastronomia i el comerç, sota la marca Costa BCN-Maresme.
4.- Treballarem per agilitzar els tràmits adreçats a les empreses i així facilitar l’obertura de negocis a la ciutat.

B.- POLÍTIQUES DE BENESTAR SOCIAL i SALUT
1.- Potenciarem l’atenció social personalitzada i la gestió dels recursos per ajudar les famílies més vulnerables, sense disminuir les partides econòmiques destinades a aquests serveis.
2.- Publicarem la cartera de serveis socials per donar a conèixer tots els recursos existents al municipi.
3.- Vetllarem per comptar amb el servei de Centre de Dia.

C.- PREMIÀ, una ciutat MÉS NETA i SEGURA
1.- Mantindrem i millorarem la neteja de carrers, places, parcs i jardins de la ciutat, així com de les nostres platges i els corresponents passos soterranis.
2.- Potenciarem la reducció de residus, la recollida selectiva i l’ús d’energies renovables. Així com el soroll ambiental, amb més controls, i la redacció del mapa acústic.
3.- Creiem en la Policia de Barri com a model de servei eficaç, basat en la proximitat al ciutadà. En aquest sentit ens marquem com objectiu d’aquest mandat implantar aquest model a la nostra ciutat, sempre i quan no signifiqui incrementar el nivell de despesa.
4.- Apostarem per la figura dels agents cívics, com a element que, convivint amb els veïns, vetllarà pel compliment de les normes d’urbanitat i convivència col·lectiva respectuosa. I així es farà sempre i quan continuem amb la figura dels plans d’ocupació.
5.- Potenciarem el servei de mediació per resoldre conflicte de convivència.

D.- L’EDUCACIÓ, LA CULTURA I L’ESPORT
1.- Ampliarem l’oferta del Centre de Formació d’Adults, a través del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
2.- Impulsarem la creació d’un punt d’informació/centre de suport a la UOC.
3.- Donarem suport a l’acollliment per a la població immigrada.
4.- Continuarem reclamant l’Escola Oficial d’Idiomes prevista al Mapa Escolar de Premià de Mar.
5.- Potenciarem la Biblioteca, el Museu de l’Estampació i convertirem en museu el jaciment arqueològic de la Vil·la Romana de Can Ferrarons, a través d’una gestió integrada que permeti la reducció de la despesa.
6.- Facilitarem al nou espai l’Amistat cicles i programació de teatre, música i dansa.
7.- Reclamarem a l’Estat la dignificació del passeig marítim per convertir-lo en un espai d’oci i lleure.
8.- Afavorirem la pràctica esportiva a les escoles fora d’horari escolar.
9.- Promourem, a través del Consell Escolar Municipal, la Coordinadora de Pares i Mares d’Alumnes de Premià de Mar.

E.- LES INFRAESTRUCTURES I ELS EQUIPAMENTS
1.- Vetllarem per la construcció del baixador de Can Pou que ha de construir ADIF, així com per la construcció del nou CEIP a Can Pou que ha de construir la Generalitat de Catalunya.
2.- Reformarem el Barri de Santa Maria, inclòs dins la Llei de Barris.
3.- Substituirem la gespa artificial del camp de futbol.
4.- Remodelarem els passos soterranis per tenir un millor accés a les platges.
5.- Promourem la conversió del port esportiu en un espai lúdic i d’oci per la gent jove.
6.- Redactarem i aprovarem el Pla Director d’Equipaments.
7.- Desenvoluparem polítiques d’habitatge: la mediació a través de la Borsa local d’habitatge, i promourem la construcció d’habitatges per als joves i la gent gran.
8.- Cercarem una solució definitiva davant les administracions competents en relació a les platges per poder gaudir-ne tot l’any.
9.- Arranjarem els solars dels entorns de l’Escola La Salle.

3.- SISTEMA DE GOVERN
El Govern Municipal que sorgirà d’aquest Acord no vol ser només la suma de regidors que treballen individualment les competències que se’ls hi ha delegat sinó que vol actuar de forma col·legiada en totes i cadascuna de les seves responsabilitats.

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL GOVERN MUNICIPAL

L’Organització política té com a objectiu respectar al màxim l’actual estructura de govern, tenint en compte la nova realitat a partir de la signatura d’aquest document en el qual s’integra el Grup Municipal del PSC. S’adjunta al present acord el nou organigrama de Govern.
Si la nova organització municipal sorgida de l’estudi que s’està impulsant des de l’Ajuntament genera nous serveis i/o unitats, o canvis importants que afectin les competències dels regidors/es, es revisarà per adaptar-la a la nova realitat sorgida d’aquest Acord de Govern.
El govern funcionarà de forma col·legiada i es reunirà en plenari (14 regidors/es) en la Comissió de Coordinació i Seguiment, tal i com estableix l’art. 64 del ROM. Les reunions es realitzaran setmanalment i, sempre que es consideri oportú, sota la presidència de l’alcalde.
En matèries de política general i externes a les competències municipals cada força política mantindrà la seva independència de criteri i ho podrà expressar de forma diferenciada.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN I DISTRIBUCIÓ DE RESPONSABILITATS

1.- Correspon al Grup Municipal de CIU
L’Alcaldia
La primera, segona, quarta i cinquena Tinença d’Alcaldia
La presidència de les àrees de: Administració i Promoció de la Ciutat, Governació Medi Ambient i Sostenibilitat, Territori i Participació, i Atenció a les Persones.
La presidència de les Comissions informatives
La presidència de: Premià Serveis Municipals SLU, Patronat de l’emissora municipal, organisme autònom del Museu de l’Estampació de Premià de Mar, organisme autònom de l’institut municipal de música.
Les regidories de: Hisenda, Serveis Centrals i Organització Interna; RRHH, Promoció Econòmica i de la Ciutat, Governació, Seguretat Ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut Pública, Serveis Socials, Habitatge, Convivència i Cooperació, Gent Gran i Igualtat, Ensenyament, Esports, Cultura, Joventut i Festes, Serveis Territorials i Obres Públiques.
Cinc regidors/es a la Junta de Govern Local.
2.- Correspon al Grup Municipal del PSC
La tercera Tinença d’Alcaldia i Adjunt a Alcaldia
La vicepresidència de: Patronat de l’Emissora Municipal
Les regidories de: Comunicació, Projectes i Estudis Estratègics, Anàlisis Econòmics i Llicències d’Activitats.
La unitat de Comunicació
La representació al Consorci de Comunicació Local
Dos regidors/es a la Junta de Govern Local.

4.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es constitueix la comissió de seguiment de l’acord vigent, que tindrà per objectiu donar contingut als acords generals inclosos en aquest document i alhora resoldre aquells aspectes que es poguessin presentar durant el seu desenvolupament susceptibles de generar alguna diferència d’opinions entre ambdues parts. La comissió fixarà un calendari de reunions cada 6 mesos.
Formaran part d’aquesta comissió:
Per part de CIU:
Dos representants de Convergència i Unió
Un representant de la Federació de CIU
Per part del PSC:
La primera secretària de l’Agrupació Local del PSC de Premià de Mar
La secretària d’Organització de l’Agrupació Local del PSC de Premià de Mar
El cap de llista del Grup Municipal del PSC a Premià de Mar

Premià de Mar, 12 de juliol de 2012

Be the first to comment on "Text íntegre del pacte de govern entre CiU i PSC a l'ajuntament de Premià de Mar"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Translate »