Obert el termini per accedir als ajuts per pagar l’IBI

Edificis Premià de MarEdificis Premià de Mar

Fins al 30 de setembre queda obert el termini per presentar la sol·licitud d’ajuts per pagar el rebut de l’IBI 2020.

L’Ajuntament de Premià de Mar obre el termini per presentar la documentació per accedir als ajuts per pagar el rebut de l’IBI. Per poder optar  a aquests ajuts calen els següents requitists:

Tenir un habitatge a Premià de Mar o ser llogater/a a qui la propietat repercuteixi l’impost sobre bens immobles, sempre que es tracti del seu habitatge habitual i acreditat segons contracte lloguer. No es pot tenir cap més titularitat sobre cap altre immoble dins i fora del municipi llevat que es tracti de la titularitat d’una única propietat i aquesta sigui un pàrquing o assimilable en el municipi on es resideix.

  • Estar empadronat/da a l’habitatge del que s’és propietàri/a/llogater/a com a mínim des del dia 1 de gener de 2019.
  • Que el valor cadastral de l’habitatge sigui 100.000,00€ com a màxim.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
  • El conjunt de les persones empadronades en el domicili no ha de superar els següents ingresos que van dels 16.732 euros si és un únic contribuent a 45.913,28 si es tracta de 4 o més.

          En cas de família monomarental/monoparental o bé convisqui una persona amb amb discapacitat igual o superior al 33% o amb un grau de dependència, el llindar d’ingressos bruts s’incrementa un 20%.

Translate »